Au început evenimentele de iarnă. Detalii aici
Sondaj lideri ganguri. Votati aici

Updates
10.12.2019 - Version 6.9.0 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • S-au realizat modificări de spawnare a obiectelor de mapping din misiunea Dimitri pentru a evita căderile prin textură si pentru a micșora numărul de obiecte de pe servere.
 • Atunci când un jucător își scoate vehiculele din Bazarul Auto (fie manual, fie prin deconectarea de pe sever), alte vehicule din bazar ale altor jucători, vehicule care nu sunt deja fizic spawnate în parcare, le va lua locul celor eliminate.
 • O problemă de afișaj la /goldaward a fost rezolvată.
 • Farmerul nu va mai fi listat pe /jobs în timpul tutorialului de Joburi, dat fiind faptul că tutorialul se bazează pe comanda /getjob.
 • Biz-ul PUBG nu va mai fi listat pe website ca fiind biz de tip Paintball (cum era până acum, dintr-o eroare).
 • Alături de evenimentul tip Demolition Man (vezi update v6.8.8) ce poate fi activat numai la momente speciale de către admini, a fost adăugat și un alt eveniment de tipul Scapa din Labirint:
  • Jucătorii vor fi aduși de către admini într-o lume virtuală în interiorul unui Labirint (mulțumiri Rami & Remus pentru mapping).
  • Există 4 stagii (încăperi) ale labirintului. Fiecare încăpere este separată printr-o ușă cu gratii.
  • Pentru a descuia ușa, există un număr de 7 chei ascunse în fiecare încăpere a labirintului.
  • După ce un participant a găsit o cheie, el trebuie să găsească și să se apropie de ușa spre următoarea încăpere, locație în care cheia găsită va încerca să descuie ușa. Complet aleatoriu, cheile găsite pot fi potrivite sau nu pentru lacătul ușii. Dacă cheia găsită nu se potrivește, atunci trebuie să căutați o altă cheie.
  • Dacă cheia găsită se potrivește lacătului ușii, atunci ușa va fi descuiată pentru toți jucătorii participanți (se va anunța în chat).
  • Acest mod de descuiere a ușilor se va repeta pentru fiecare încăpere. După descuierea ușii cu numărul 3, jucătorii trebuie să găsească calea prin labirint către linia de sosire.
  • Organizatorul evenimentului (adminul) se va ocupa și va anunța cum se stabilesc câștigătorii (de exemplu primii ajunși la finish care dau /w).
  • Prin re-tastarea comenzii de start a evenimentului, organizatorul poate reporni sau opri evenimentul aflat în desfășurare.
 • Adminii au la dispoziție comanda /pokerstop pe care o pot folosi în diverse cazuri (de exemplu, o masă de poker a rămas blocată din diverse motive). În momentul opririi rundei de poker, banii din Pot vor fi înapoiați participanților de la masă.
 • Alte protecții pentru a împiedica jucătorii să cheltuie bani cât timp se află într-o licitație deschisă.
 • De acum re-înnoirea licențelor se va realiza pentru 100 de ore.
 • A fost adăugată (similar ca la bizuri) posibilitatea de a adăuga un nume / o descriere pentru casă, la textul de la ușa de intrare, folosind comanda /housename.
 • Decorațiunile de iarnă se vor dezactiva automat în intervalul de waruri 20:00-22:00 și se vor re-activa în restul timpului, pentru că sunt într-un număr destul de mare și pot provoca LAG în timpul warurilor.
 • Comanda /stopanim nu mai poate fi folosită decât stând pe loc.
 • A fost adăugată comanda /surrender pentru jucătorii care au wanted și doresc să se predea. Comanda va funcționa în jail și numai dacă nu există un membru al vreunuii departament online și ON duty.
 • Adminii nivel 1 dispun acum de comanda /tohelpers, prin care vor putea trimite un report către echipa helperilor (adminul va primi punctaj la raport similar cu comanda /cr).
 • Subliderii pot fi amendați de către lideri de acum. De asemenea, amenzile lor de pe /fines pot fi șterse numai de către lider.
 • Diverse modificări în stabilirea stadiului unui polițist (activ sau idle), pentru a mai scapa de cazuri în care se așteaptă lângă jucătorii AFK cu wanted, aceștia primit kick automat, dar polițistul neprimind punct pentru raport.
 • Au fost adăugate 4 tipuri noi de Crate-uri:
  • Cutie Maro (câștiguri tip Vehicule):
   • Preț: 400 Gold / 200 MP
   • 40% șanse - Greenwood
   • 30% șanse - Hustler
   • 15% șanse - Rancher
   • 10% șanse - Elegy
   • 5% șanse - Infernus
  • Cutie Purpurie (câștiguri tip Vehicule):
   • Preț: 600 Gold / 300 MP
   • 40% șanse - Nebula
   • 30% șanse - Stretch
   • 15% șanse - Euros
   • 10% șanse - ZR-350
   • 5% șanse - Packer
  • Cutie Roz (câștiguri tip Vehicule):
   • Preț: 700 Gold / 350 MP
   • 40% șanse - Fortune
   • 30% șanse - Hustler
   • 15% șanse - Bloodring Banger
   • 10% șanse - Buffalo
   • 5% șanse - Stuntplane
  • Cutie Portocalie (câștiguri tip Puncte de Respect):
   • Preț: 200 Gold / 100 MP
   • 40% șanse - 1 RP
   • 30% șanse - 5 RP
   • 15% șanse - 10 RP
   • 10% șanse - 13 RP
   • 5% șanse - 15 RP
 • În perioada 1 Ianuarie 2020 - 2 Februarie 2020 pe servere va rula cel de-al 6-lea sezon al Maratonului.
  • Odata cu noul sezon, pe lângă premiile obișnuite (vehicule, puncte, boost-uri, etc.), a fost adăugat Jail Boost (afișat pe /stats) care funcționează ca un Discount pentru timpul petrecut în jail. Asta înseamnă că dacă aveți un Jail Boost de 30%, veți sta în jail cu 30% mai puțin față de un mandat complet. De asemenea, acest boost este valabil numai pe perioada în care maratonul este activ.
  • Interfața /maraton va putea fi deschisă pentru vizualizarea premiilor începând cu 27 decembrie 2019.
 • Rapoartele de activitate in facțiuni se vor seta automat ca opționale pentru perioada 23 Decembrie 2019 - 05 Ianuarie 2020.

 


 

English

 

 • The spawning of mapping objects in the Dimitri mission has been changed to avoid texture drops and to reduce the number of objects on the servers.
 • When a player removes his / her vehicles from the Car Market (either manually or by disconnecting from the server), other vehicles from other players, vehicles that are not already physically spawned in the parking lot, will replace them.
 • A /goldaward display issue has been resolved.
 • The farmer will no longer be listed on /jobs during the Jobs tutorial, given that the tutorial is based on the /getjob command.
 • The PUBG biz will no longer be listed on the website as being a Paintball biz (as it was, from an error).
 • In addition to the Demolition Man type event (see update v6.8.8) which can only be activated at special times by admins, another Maze Escape event type has been added:
  • Players will be brought by admins into a virtual world inside a maze (thanks Rami & Remus for mapping).
  • There are 4 stages (rooms) in the maze. Each room is separated by a door with bars.
  • To unlock the door, there are 7 keys hidden in each room of the maze.
  • After a participant has found a key, he must find and approach the door to the next room, where the key found will try to unlock the door. Completely random, the keys found may or may not be suitable for the door lock. If the key found does not match, then you need to look for another key.
  • If the key found matches the door lock, then the door will be unlocked for all participating players (announced in chat).
  • This way of unlocking the doors will be repeated for each room. After unlocking the door with number 3, players must find their way through the maze to the finish line.
  • The event organizer (admin) will handle and announce how the winners are established (for example, the first who give /w).
  • By re-typing the event start command (known by the admin), the organizer can restart or stop the ongoing event.
 • Admins have the command /pokerstop that they can use in various cases (for example, a poker table has been blocked for various reasons). When the poker round stops, the pot money will be returned to the participants at the table.
 • Other protections to prevent players from spending money while in an open auction.
 • From now on, the renewal of the licenses will extend their availability with 100 hours.
 • It has been added (similar to businesses) the possibility to add a name / description for the house, to the text from the front door, using the /housename command.
 • The winter decorations will be automatically deactivated during the war between 20:00-22:00 and will be re-activated the rest of the time, because they are quite large and can cause LAG during the wars.
 • The /stopanim command can only be used only while standing.
 • Added the /surrender command for players who are wanted and want to surrender. The command will work in jail and only if there is no online ON duty member of any department.
 • The level 1 admins now have the command /tohelpers, through which they will be able to send a report to the helpers team (the admin will receive a score on the report similar to the /cr command).
 • Subleaders can be fined by the leaders too. Also, their fines on /fines can only be erased by the leader.
 • Various changes in the establishment of the status of a policeman (active or idle), in order to get rid of the cases in which they are waiting (idleing) near the AFK players with wanted, while the suspect gets automatic kick, but the policeman did not get a point for the report.
 • 4 new types of Crates have been added:
  • Brown Crate (Vehicle earnings):
   • Price: 400 Gold / 200 MP
   • 40% chance - Greenwood
   • 30% chance - Hustler
   • 15% chance - Rancher
   • 10% chance - Elegy
   • 5% chance - Infernus
  • Magenta Crate (Vehicle earnings):
   • Price: 600 Gold / 300 MP
   • 40% chance - Nebula
   • 30% chance - Stretch
   • 15% chance - Euros
   • 10% chance - ZR-350
   • 5% chance - Packer
  • Pink Crate (Vehicle earnings):
   • Price: 700 Gold / 350 MP
   • 40% chance - Fortune
   • 30% chance - Hustler
   • 15% chance - Bloodring Banger
   • 10% chance - Buffalo
   • 5% chance - Stuntplane
  • Orange Crate (Respect Points earnings):
   • Price: 200 Gold / 100 MP
   • 40% chance - 1 RP
   • 30% chance - 5 RP
   • 15% chance - 10 RP
   • 10% chance - 13 RP
   • 5% chance - 15 RP
 • Between January 1, 2020 - February 2, 2020 on the servers will run the 6th season of the Marathon.
  • Along with the new marathon season, in addition to the usual prizes (vehicles, points, boosts, etc.), a Jail Boost (displayed on /stats) has been added which works as a Discount for jail time. This means that if you have a Jail Boost of 30%, you will be jailed 30% less time than a full term. Also, this boost is only valid while the marathon is active.
  • The /marathon interface will be available for viewing the prizes starting with December 27, 2019.
 • Faction Activity reports will be automatically set as optional between December 23, 2019 - January 05, 2020.
30.11.2019 - Version 6.8.9 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2019 - Version 6.8.8 - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2019 - Version 6.8.7 - by Adi007 and TheKillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2019 - Version 6.8.6 - by Adi007 and TheKillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
14.10.2019 - Version 6.8.5 - by Adi007 and TheKillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.10.2019 - Version 6.8.4 - by Adi007 and TheKillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.09.2019 - Version 6.8.3 - by Adi007 and TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
20.09.2019 - Version 6.8.2 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2019 - Version 6.8.1 - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2019 - Version 6.8.0 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
27.08.2019 - Version 6.7.9 - by TheKillerFish
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
24.08.2019 - Version 6.7.8 - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
20.08.2019 - Version 6.7.7 - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2019 - Version 6.7.6 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2019 - Version 6.7.5b - by Adi007
2.6    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2019 - Version 6.7.5 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2019 - Version 6.7.4 - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
09.05.2019 - Version 6.7.3 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.04.2019 - Version 6.7.2 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.04.2019 - Version 6.7.1 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
10.04.2019 - Version 6.7.0b - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
08.04.2019 - Version 6.7.0 - by Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
27.03.2019 - Version 6.6.9 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.02.2019 - Version 6.6.8 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2019 - Version 6.6.7 - by Adi007
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2019 - Version 6.6.6 - by Adi007
2.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2019 - Version 6.6.5 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.01.2019 - Version 6.6.4 / 23.01.2019 - Version 6.6.4b / 24.01.2019 - Version 6.6.4c - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
11.01.2019 - Version 6.6.3 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2019 - Version 6.6.2c - by Adi007
2.7    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2018 - Version 6.6.1 & 6.6.2 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
19.11.2018 - Version 6.6.0 - by Adi007
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.10.2018 - Version 6.5.9b & 6.5.9c - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
19.09.2018 - Version 6.5.9 - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2018 - Version 6.5.8b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 6.5.8 - by Adi007 and TheKillerFish
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2018 - Version 6.5.7 - 10 Years Together! - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
13.08.2018 - Version 6.5.6 - by Adi007 and FnZ.
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2018 - Version 6.5.5 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2018 - Version 6.5.4 - by Adi007 and FnZ.
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2018 - Version 6.5.2 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
03.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
3    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by TheKillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by TheKillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and TheKillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by TheKillerFish and Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by TheKillerFish and Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by TheKillerFish and Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by TheKillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by TheKillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by TheKillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by TheKillerFish and Adi007
2.6    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
3    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by TheKillerFish and Adi007
3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - 6.3.0 - by Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by TheKillerFish
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by TheKillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by TheKillerFish
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by TheKillerFish
2    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border